CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV KVALITY

Detailný popis činností certifikačného orgánu PROCEDO je popísaný v dokumente Príručka pre klientov.
Táto príručka popisuje proces počiatočnej certifikácie, dozoru, recertifikácie, pozastavenia/ obnovenia, zúženie alebo rozšírenia rozsahu, zrušenie certifikátu, mimoriadneho auditu, riešenie sťažností, odvolaní a transfer certifikátu.
PROCEDO poskytuje audit a certifikáciu podľa

Zdravotnícke pomôcky - Systémy riadenia kvality - Požiadavky na regulačné účely

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak, že dôsledne plní požiadavky zákazníka a uplatniteľné regulačné požiadavky.
Takéto organizácie môžu byť zapojené v jednom alebo vo viacerých štádiách životného cyklu, vrátane návrhu a vývoja, výroby, skladovania a distribúcie, inštalácie alebo servisovania zdravotníckej pomôcky a návrhu a vývoja alebo poskytovania súvisiacich činností (napr. technickej podpory).
Túto medzinárodnú normu môžu použiť aj dodávatelia alebo externé strany, ktoré poskytujú produkt, vrátane súvisiacich služieb systému manažérstva kvality pre takéto organizácie.
Požiadavky tejto medzinárodnej normy sú uplatniteľné pre organizácie bez ohľadu na ich veľkosť a bez ohľadu na ich typ s výnimkou prípadov, ktoré sú tu výslovne uvedené.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

Systém manažérstva kvality

Táto medzinárodná norma, ISO 9001, špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, keď organizácia:
- musí preukázať svoju schopnosť neustále poskytovať výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a príslušné zákonné a regulačné požiadavky, a
- má za cieľ zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho uplatňovania systému, vrátane procesov na zlepšenie systému a zabezpečenia zhody so zákazníkom a uplatniteľných zákonných a regulačných požiadaviek
Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a sú určené na použitie v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na jej typ alebo veľkosť, výrobky alebo služby, ktoré poskytuje.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár:

Systém environmentálneho manažérstva

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania (ochranu životného prostredia)

Je vhodná pre spoločnosti, ktorých predmet činnosti môže akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné prostredie. Konkrétne napr. firmy spracujúce odpad, tlačiarenské firmy, výrobné, stavebné spoločnosti, ale aj IT firmy zabezpečujúce opravu a údržbu hardvéru.

Táto medzinárodná norma je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

Táto medzinárodná norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych cieľov. Táto medzinárodná norma je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter.

Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie

Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP.

Táto norma je aplikovateľná v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby:
- zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a
- minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému),
- výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.

Zároveň pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva

BOZP zahŕňajú: trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; dosahovanie cieľov BOZP.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, údržbu a stále zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie.

Táto medzinárodná norma obsahuje aj požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie.

Požiadavky vymedzené v tejto medzinárodnej norme sú všeobecné a sú určené pre všetky organizácie bez rozdielu typu, veľkosti alebo pôvodu.

Nesplnenie niektorej z požiadaviek vymenovaných v kapitolách 4 až 10 nie je akceptovateľné, ak organizácia konštatuje dosiahnutie zhody s touto medzinárodnou normou.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca

Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktoré umožňujú organizácii, ktorá sa priamo alebo nepriamo podieľa na potravinárskom reťazci:

a) plánovať, zaviesť, prevádzkovať, udržiavať a aktualizovať systém manažérstva bezpečnosti potravín poskytujúci produkty a služby, ktoré sú bezpečné v súlade s ich určeným použitím

b) preukázať zhodu s aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačných orgánov na bezpečnosť potravín

c) posúdiť a zhodnotiť vzájomne dohodnuté požiadavky zákazníka na bezpečnosť potravín a preukázať zhodu s nimi

d) účinne komunikovať záležitosti týkajúce sa bezpečnosti potravín zainteresovaným stranám v potravinárskom reťazci

e) zabezpečiť, aby organizácia spĺňala politiku bezpečnosti potravín, ktorú sama vyhlásila

f) preukázať zhodu iným relevantným zainteresovaným stranám

g) usilovať sa o získanie certifikácie alebo registrácie svojho SMBP externou organizáciou alebo vykonať samohodnotenie alebo vyhlásenie zhody s týmto dokumentom

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

Vzdelávacie organizácie - systémy riadenia vzdelávacích organizácií

Norma špecifikuje požiadavky na systém riadenia vzdelávacích organizácií ak takáto organizácia:

- musí preukázať svoju schopnosť podporovať získavanie a rozvoj spôsobilostí prostredníctvom výučby, vzdelávania alebo výskumu
- jej cieľom je zvýšiť spokojnosť študentov, ostatných príjemcov a zamestnancov prostredníctvom účinného uplatňovania systému riadenia vrátane procesov na zlepšenie systému a zabezpečenia súladu s požiadavkami študentov a iných príjemcov

Všetky požiadavky normy sú všeobecné a sú určené na použitie v každej organizácii, ktorá používa učebné osnovy na podporu rozvoja kompetencií prostredníctvom výučby, vzdelávania alebo výskumu, bez ohľadu na typ, veľkosť alebo spôsob poskytovania.

ISO 21001: 2018 sa môže vzťahovať na vzdelávacie organizácie v rámci väčších organizácií, ktorých hlavnou činnosťou nie je vzdelávanie, ako sú napríklad oddelenia odbornej prípravy.

ISO 21001: 2018 sa nevzťahuje na organizácie, ktoré vyrábajú alebo vyrábajú iba vzdelávacie produkty/pomôcky.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie

Tátot norma špecifikuje požiadavky na zriadenie, implementáciu, údržbu a zlepšenie systému riadenia energie (EnMS).

Zamýšľaným výsledkom je umožniť organizácii postupovať systematicky pri dosahovaní neustáleho zlepšovania energetického hospodárenia a EnMS.

Táto norma:

a) je uplatniteľná na každú organizáciu bez ohľadu na jej typ, veľkosť, zložitosť, geografickú polohu, organizačnú kultúru alebo produkty a služby, ktoré poskytuje

b) je uplatniteľná na činnosti ovplyvňujúce energetickú hospodárnosť, ktoré organizácia riadi a kontroluje

c) je uplatniteľná bez ohľadu na množstvo, použitie alebo druhy spotrebovanej energie

d) vyžaduje preukázanie neustáleho zlepšovania energetickej hospodárnosti, ale nedefinuje úrovne zlepšenia energetickej hospodárnosti, ktoré sa majú dosiahnuť

e) môže byť použitá nezávisle, alebo môže byť v súlade alebo integrované s inými systémami riadenia

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

Táto norma špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii.

Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva.

V súvislosti s činnosťami organizácie sa tento dokument zameriava na tieto oblasti:
- na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore;
- na korupciu vykonávanú organizáciou;
- na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech;
- na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech; na korumpovanie organizácie;
- na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou)

Táto norma sa vzťahuje iba na korupciu.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár