CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV KVALITY

Detailný popis činností certifikačného orgánu PROCEDO je popísaný v dokumente Príručka pre klientov.
Táto príručka popisuje proces počiatočnej certifikácie, dozoru, recertifikácie, pozastavenia/ obnovenia, zúženie alebo rozšírenia rozsahu, zrušenie certifikátu, mimoriadneho auditu, riešenie sťažností, odvolaní a transfer certifikátu.
PROCEDO poskytuje audit a certifikáciu podľa

• ISO 13485: 2016 Zdravotnícke pomôcky. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na regulačné účely

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby tak, že dôsledne plní požiadavky zákazníka a uplatniteľné regulačné požiadavky.
Takéto organizácie môžu byť zapojené v jednom alebo vo viacerých štádiách životného cyklu, vrátane návrhu a vývoja, výroby, skladovania a distribúcie, inštalácie alebo servisovania zdravotníckej pomôcky a návrhu a vývoja alebo poskytovania súvisiacich činností (napr. technickej podpory).
Túto medzinárodnú normu môžu použiť aj dodávatelia alebo externé strany, ktoré poskytujú produkt, vrátane súvisiacich služieb systému manažérstva kvality pre takéto organizácie.
Požiadavky tejto medzinárodnej normy sú uplatniteľné pre organizácie bez ohľadu na ich veľkosť a bez ohľadu na ich typ s výnimkou prípadov, ktoré sú tu výslovne uvedené.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 9001: 2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015)

Táto medzinárodná norma, ISO 9001, špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, keď organizácia:
- musí preukázať svoju schopnosť neustále poskytovať výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a príslušné zákonné a regulačné požiadavky, a
- má za cieľ zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho uplatňovania systému, vrátane procesov na zlepšenie systému a zabezpečenia zhody so zákazníkom a uplatniteľných zákonných a regulačných požiadaviek
Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a sú určené na použitie v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na jej typ alebo veľkosť, výrobky alebo služby, ktoré poskytuje.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár:

• ISO 14001: 2015 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania (ochranu životného prostredia)

Je vhodná pre spoločnosti, ktorých predmet činnosti môže akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné prostredie. Konkrétne napr. firmy spracujúce odpad, tlačiarenské firmy, výrobné, stavebné spoločnosti, ale aj IT firmy zabezpečujúce opravu a údržbu hardvéru.

Táto medzinárodná norma je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

Táto medzinárodná norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych cieľov. Táto medzinárodná norma je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter.

Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 45001: 2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie

Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP.

Táto norma je aplikovateľná v akejkoľvek organizácii, ktorá chce vytvoriť, implementovať a udržiavať systém manažérstva BOZP, aby:
- zlepšovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, eliminovala nebezpečenstvá a
- minimalizovala riziká BOZP (vrátane nedostatkov systému),
- výhodne využívala príležitosti BOZP a zvládala nezhody systému manažérstva BOZP, ktoré sú spojené s jej činnosťami.

Zároveň pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP. V súlade s politikou BOZP organizácie zamýšľané výsledky systému manažérstva

BOZP zahŕňajú: trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP; plnenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek; dosahovanie cieľov BOZP.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO/IEC 27001: 2013 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosti
• ISO/IEC 27001: 2022 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosti

ISO/IEC 27001 je celosvetovo najznámejší štandard pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS). Definuje požiadavky, ktoré musí ISMS spĺňať.

Norma ISO/IEC 27001 poskytuje spoločnostiam akejkoľvek veľkosti a zo všetkých sektorov činnosti návod na vytvorenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti.

Zhoda s normou ISO/IEC 27001 znamená, že organizácia alebo podnik zaviedli systém na riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou údajov, ktoré spoločnosť vlastní alebo s ktorými narába, a že tento systém rešpektuje všetky najlepšie postupy a zásady zakotvené v tejto medzinárodnej norme.

Prečo je ISO/IEC 27001 dôležitá?

S kybernetickou kriminalitou na vzostupe a neustále sa objavujúcimi novými hrozbami sa môže zdať ťažké alebo dokonca nemožné zvládnuť kybernetické riziká. ISO/IEC 27001 pomáha organizáciám uvedomiť si riziká a proaktívne identifikovať a riešiť slabé stránky.

ISO/IEC 27001 podporuje holistický prístup k informačnej bezpečnosti: preverovanie ľudí, politík a technológií. Systém riadenia informačnej bezpečnosti implementovaný podľa tohto štandardu je nástrojom pre riadenie rizík, kybernetickú odolnosť a prevádzkovú dokonalosť.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 22000: 2018 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca

Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktoré umožňujú organizácii, ktorá sa priamo alebo nepriamo podieľa na potravinárskom reťazci:

a) plánovať, zaviesť, prevádzkovať, udržiavať a aktualizovať systém manažérstva bezpečnosti potravín poskytujúci produkty a služby, ktoré sú bezpečné v súlade s ich určeným použitím

b) preukázať zhodu s aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačných orgánov na bezpečnosť potravín

c) posúdiť a zhodnotiť vzájomne dohodnuté požiadavky zákazníka na bezpečnosť potravín a preukázať zhodu s nimi

d) účinne komunikovať záležitosti týkajúce sa bezpečnosti potravín zainteresovaným stranám v potravinárskom reťazci

e) zabezpečiť, aby organizácia spĺňala politiku bezpečnosti potravín, ktorú sama vyhlásila

f) preukázať zhodu iným relevantným zainteresovaným stranám

g) usilovať sa o získanie certifikácie alebo registrácie svojho SMBP externou organizáciou alebo vykonať samohodnotenie alebo vyhlásenie zhody s týmto dokumentom

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 21001: 2018 Vzdelávacie organizácie — Systémy riadenia pre vzdelávacie organizácie — Požiadavky s návodom na použitie

Norma špecifikuje požiadavky na systém riadenia vzdelávacích organizácií ak takáto organizácia:

- musí preukázať svoju schopnosť podporovať získavanie a rozvoj spôsobilostí prostredníctvom výučby, vzdelávania alebo výskumu
- jej cieľom je zvýšiť spokojnosť študentov, ostatných príjemcov a zamestnancov prostredníctvom účinného uplatňovania systému riadenia vrátane procesov na zlepšenie systému a zabezpečenia súladu s požiadavkami študentov a iných príjemcov

Všetky požiadavky normy sú všeobecné a sú určené na použitie v každej organizácii, ktorá používa učebné osnovy na podporu rozvoja kompetencií prostredníctvom výučby, vzdelávania alebo výskumu, bez ohľadu na typ, veľkosť alebo spôsob poskytovania.

ISO 21001: 2018 sa môže vzťahovať na vzdelávacie organizácie v rámci väčších organizácií, ktorých hlavnou činnosťou nie je vzdelávanie, ako sú napríklad oddelenia odbornej prípravy.

ISO 21001: 2018 sa nevzťahuje na organizácie, ktoré vyrábajú alebo vyrábajú iba vzdelávacie produkty/pomôcky.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 50001: 2018 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie

Tátot norma špecifikuje požiadavky na zriadenie, implementáciu, údržbu a zlepšenie systému riadenia energie (EnMS).

Zamýšľaným výsledkom je umožniť organizácii postupovať systematicky pri dosahovaní neustáleho zlepšovania energetického hospodárenia a EnMS.

Táto norma:

a) je uplatniteľná na každú organizáciu bez ohľadu na jej typ, veľkosť, zložitosť, geografickú polohu, organizačnú kultúru alebo produkty a služby, ktoré poskytuje

b) je uplatniteľná na činnosti ovplyvňujúce energetickú hospodárnosť, ktoré organizácia riadi a kontroluje

c) je uplatniteľná bez ohľadu na množstvo, použitie alebo druhy spotrebovanej energie

d) vyžaduje preukázanie neustáleho zlepšovania energetickej hospodárnosti, ale nedefinuje úrovne zlepšenia energetickej hospodárnosti, ktoré sa majú dosiahnuť

e) môže byť použitá nezávisle, alebo môže byť v súlade alebo integrované s inými systémami riadenia

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 37001: 2016 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie

Táto norma špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii.

Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva.

V súvislosti s činnosťami organizácie sa tento dokument zameriava na tieto oblasti:
- na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore;
- na korupciu vykonávanú organizáciou;
- na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech;
- na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech; na korumpovanie organizácie;
- na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou)

Táto norma sa vzťahuje iba na korupciu.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 22301:2019  Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania. Požiadavky

Tento dokument špecifikuje požiadavky na implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie manažérskeho systému na ochranu pred narušeniami, zníženie pravdepodobnosti ich výskytu, prípravu na ne, reakciu na ne a zotavenie sa z nich, keď nastanú.

Požiadavky špecifikované v tomto dokumente sú všeobecné a určené na použitie pre všetky organizácie alebo ich časti bez ohľadu na typ, veľkosť a povahu organizácie. Rozsah uplatňovania týchto požiadaviek závisí od prevádzkového prostredia a zložitosti organizácie.

Tento dokument je použiteľný pre všetky typy a veľkosti organizácií, ktoré:

a) implementovať, udržiavať a zlepšovať BCMS;

b) snažiť sa zabezpečiť súlad s uvedenou politikou kontinuity činnosti;

c) byť schopný pokračovať v poskytovaní produktov a služieb s prijateľnou vopred definovanou kapacitou počas výpadku;

d) snažiť sa zvýšiť svoju odolnosť prostredníctvom účinného uplatňovania BCMS.

Tento dokument možno použiť na posúdenie schopnosti organizácie splniť svoje vlastné potreby a záväzky týkajúce sa kontinuity podnikania.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár

• ISO 41001:2018 Facility management. Manažérske systémy. Požiadavky s návodom na použitie

ISO 41001:2018 špecifikuje požiadavky na systém facility managementu (FM), keď organizácia:

a) potrebuje preukázať efektívne a efektívne poskytovanie FM, ktoré podporuje ciele organizácie dopytu;

b) má za cieľ dôsledne uspokojovať potreby zainteresovaných strán a príslušné požiadavky;

c) má za cieľ byť udržateľný v globálne konkurenčnom prostredí.

Požiadavky špecifikované v ISO 41001:2018 nie sú špecifické pre daný sektor a sú určené na uplatnenie vo všetkých organizáciách alebo ich častiach, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na typ, veľkosť a povahu organizácie alebo geografickú polohu.

Príloha A poskytuje dodatočné usmernenie na používanie tohto dokumentu.

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár