DOBROVOĽNÁ CERTIFIKÁCIA

Dobrovoľná certifikácia výrobkov sa vykonáva v oblasti neregulovanej zákonom, ak výrobky nepodliehajú záväzným európskym smerniciam.
Proces dobrovoľnej certifikácie je pomerne jednoduchý. Pozostáva s nasledovných krokov:
V prípade pozitívnych výsledkov z preskúmania dokumentácie (TF) je vydané osvedčenie o dobrovoľnej certifikácii a o zhode s európskymi normami.
Prečo je pre vás dobrovoľná certifikácia hodnotná?
 • Získate nezávislé a nestranné stanovisko
 • potvrdenie vlastného posúdenia a zabránenie neskorším stratám v dôsledku sťažností alebo nedodržania právnych požiadaviek
 • získanie lepšieho postavenia na konkurenčnom domácom a zahraničnom trhu, a tým uľahčenie predaja
 • získať výhodu vo výberových konaniach alebo vo verejnom obstarávaní.
Dobrovoľná certifikácia je pridaná hodnota pre výrobcu, ktorý sa chce presadiť na trhu medzi konkurenciou. Výrobca je zodpovedný za výrobok a jeho kvalitu a preto sa musí snažiť aby jeho výrobok spĺňal všetky požiadavky naň kladené. Naša spoločnosť poskytuje nezávislé a nestranné posúdenie zhody s požiadavkami medzinárodných noriem a smerníc, ktorej činnosť spočíva v preskúmaní technickej dokumentácie s cieľom overiť súlad rôznych aspektov vrátane:
 • preverenie použitia a súladu výrobku s harmonizovanými normami a smernicami
 • Preverenie vyhlásenia o zhode
 • Preverenie správnosti informácií v návode na použitie vzhľadom na určený účel použitia
 • Označenie výrobku
Výsledkom overenia je stanovisko, vo forme certifikátu. Overovanie je činnosť vykonávaná na dobrovoľnom základe ako nezávislé posúdenie treťou stranou a nikdy nie je konzultácia = dobrovoľná certifikácia. Dobrovoľnú certifikáciu vieme poskytnúť pre nasledovné smernice:
 • 2014/35/EU- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
 • 2014/30/EU Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu
 • 2006/42/ES – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES)
 • 2014/68/EU -Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu
 • 2014/34/EU – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére
 • 2011/65/EU – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte tento formulár