SLUŽBY

Certifikácia systémov kvality

Náš certifikačný orgán má vysoko kvalifikovaných a kompetentných vedúcich audítorov, audítorov a technických expertov pre vykonanie auditov a certifikačných služieb.
Činnosť auditu a certifikácie manažérskych systémov PROCEDO pozostáva zo série aktivít naposúdenie schopnosti manažérskeho systému organizácie. Pozri – Príručka pre klienta.
Certifikácia systému manažérstva poskytuje nezávislý dôkaz, že systém manažérstva organizácie:
a. vyhovuje špecifikovaným požiadavkám
b. je schopná dôsledne dosahovať svoju stanovenú politiku a ciele a
c. sa efektívne implementuje
Posudzovanie zhody, ako je certifikácia systému/systémov manažérstva, poskytuje hodnotu organizácii, jej zákazníkom a zainteresovaným stranám.

Dobrovoľná certifikácia výrobkov

Dobrovoľná certifikácia výrobkov sa vykonáva v oblasti neregulovanej zákonom, ak výrobky nepodliehajú záväzným európskym smerniciam.
Dobrovoľnú certifkáciu – posúdenie úplnosti technickej dokumentácie vyžadovanej podľa smerníc pre jendotlivé výrobky vykonáva náš certifikačný orgán Industrial Product certification (skr.“PROCEDO – IPC“).
Náš tým odborných pracovníkov nezávisle a nestranne posúdi Vami dodanú dokumentáciu a overí súlad s požiadavkami noriem či smerníc.
  • Smernica 2014/35/EU – elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
  • Smernica 2014/30/EU – elektromagnetická kompatibilita
  • Smernica 2006/42/ES – strojové zariadenia
  • Smernica 2014/68/EU – tlakové zariadenia
  • Smernica 2014/34/EU – ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére
  • Smernica 2011/65/EU – nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach