SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA

Odvolenie podané akoukoľvek organizáciou alebo jednotlivcom (ďalej len „odvolateľ“)
musí byť podané v písomnej forme, ideálne cez formulár nižšie.

Ak je odvolanie podané inak, musí obsahovať:

 • identifikáciu odosielateľa,
 • dôvod: voči čomu je podané odvolanie - rozhodnutie o pozastavení
  certifikácie, rozhodnutie o zrušení certifikácie, rozhodnutie o zúžení rozsahu
  certifikácie, rozhodnutie o zrušení registrácie žiadosti o posúdenie zhody,
  rozhodnutie o neudelení certifikácie (ďalej len „Rozhodnutie“).

Odvolanie je možné podať do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia
spolu s potrebnými objektívnymi dôkazmi.

Certifikačný orgán potvrdí odvolateľovi prijatie odvolania písomne (mailom, listom).

Ak sa zistí, že odvolanie sa týka činností certifikačného orgánu, poverí riaditeľ
manažéra kvality vybavením odvolania a informuje odvolateľa.

Ak sa zistí, že sa sťažnosť netýka činností certifikačného orgánu, je sťažovateľ
informovaný písomne (listom, mailom), že za napadnuté certifikačné činnosti
nezodpovedá.

Osoba / osoby zapojené do procesu vybavovania odvolania sa líšia od tých, ktoré sa
podieľali na posúdení (audit, rozhodnutie o certifikácii, a iné).

Na základe výsledku preskúmania certifikačný orgán

 • potvrdí prechádzajúce rozhodnutie vydané certifikačným orgánom alebo
 • sú prijaté nápravné opatrenia certifikačným orgánom.

Odvolateľ je informovaný o stave riešenia a jeho výsledku písomne (mailom
a aj listom, formou doporučenej zásielky), oficiálnou správou do 30
pracovných dní, v opodstatnených prípadoch sa čas môže predĺžiť na 60
pracovných dní o čom je odvolateľ informovaný písomnou formou (mailom,
listom).

Ak je to potrebné, môže spoločnosť PROCEDO za účelom vybavenia odvolania
požadovať po dohode s klientom aj prešetrenie prípadu na mieste.

Podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaní podľa tohto postupu
nevyúsťuje ani nevyústi do žiadnych diskriminačných činností zo strany
PROCEDO voči odvolateľovi.

V prípade, že je pôvodné rozhodnutie certifikačného orgánu potvrdené, všetky
náklady, škody alebo iné súvisiace výdavky spojené s riešením odvolania hradí
odvolateľ.

V opačnom prípade sú náklady na riešenie odvolania hradené PROCEDO.

V prípade, že odvolaniu nebude PROCEDO-m vyhovené v plnom rozsahu, má
odvolateľ právo obrátiť sa písomne na príslušný akreditačný orgán, pričom kópiu
takého podania je povinný zaslať Certifikačnému orgánu.

Sťažnosť môže byť podaná akoukoľvek organizáciou alebo jednotlivcom (ďalej len sťažovateľ) a musí byť podaná v písomnej forme, ideálne cez formulár nižšie.

Sťažovateľ musí uviesť svoje identifikačné údaje, vecné odôvodnenie sťažnosti a potrebné objektívne dôkazy preukazujúce svoje tvrdenia.

PROCEDO sa nezaoberá podanými sťažnosťami, ak nie je identifikovaný sťažovateľ (anonymnými podaniami).

Certifikačný orgán potvrdí sťažovateľovi prijatie sťažnosti písomne (mailom a aj listom, formou doporučenej zásielky).

PROCEDO vybaví sťažnosť v stanovenej lehote 30 pracovných dní od jej doručenia.

V opodstatnených prípadoch sa čas môže predĺžiť o čom musí byť sťažovateľ informovaný písomnou formou (mailom, listom).

Proces riešenia sťažnosti je dôverný.

Sťažnosť môže byť podaná sťažovateľom na:

 • certifikovaného klienta
 • neuspokojivé poskytovanie služieb
 • certifikačný proces
 • alebo na akúkoľvek neprijateľnú situáciu vyplývajúcu z činností PROCEDO.

Osoba / osoby zapojené do procesu riešenia sťažnosti sa líšia od tých, ktoré sa podieľali na posúdení (audit, rozhodnutie o certifikácii, a iné), alebo by mohli mať akýkoľvek vzťah k certifikovanému klientovi (v posledných 2 rokoch od podania sťažnosti).

V prípade sťažnosti na činnosti Certifikačného orgánu - PROCEDO, je manažérom kvality preverená oblasť, na ktorú je podaná sťažnosť.

V prípade, že PROCEDO, na základe zozbieraných a vyhodnotených informácií, uzná že sťažnosť je oprávnená, tak v prípade certifikovaného klienta, môže certifikát pozastaviť alebo aj zrušiť.

V prípade uznania sťažnosti voči činnostiam Certifikačného orgánu musí byť stanovené a vykonané nápravné opatrenie, zistená príčina a stanovené preventívne opatrenie.

O výsledku šetrenia sťažnosti je následne sťažovateľ informovaný písomnou formou (mailom a aj listom, formou doporučenej zásielky).