VYHLÁSENIE NESTRANNOSTI

Procedo International Certification s.r.o. (ďalej už len PROCEDO) poskytuje certifikačné služby pre klientov z rôznych odvetví. Na to aby bola zabezpečená nezávislosť a nestrannosť posúdenia a certifikácie, PROCEDO aktívne a neustále hodnotí hrozby, ktoré by mohli mať vplyv na poskytované služby.   Prioritou spoločnosti PROCEDO je vždy postupovať transparentne, posudzovať a rozhodovať objektívne a predchádzať akýmkoľvek konfliktom záujmov. Záväzok k nestrannosti Na dosiahnutie plnenia požiadaviek na nezávislosť a nestrannosť sa spoločnosť PROCEDO riadi nasledovnými zásadami:
 • Rozhodnutia o certifikácii sa vždy zakladajú na objektívnom a odbornom posúdení predmetných manažérskych systémov;
 • Analyzovať a prijímať adekvátne opatrenia na ochranu nestrannosti (ohrozenie činnosťou iných osôb, orgánov alebo organizácií);
 • Informovať zainteresované strany o svojom konaní, postupoch a transparentne predkladať všetky súvisiace informácie zainteresovaným stranám;
 • Neposkytovať konzultácie manažérskych systémov;
 • Nevykonávať interné audity v spoločnostiach, ktoré sú klientmi alebo potenciálnymi klientmi spoločnosti PROCEDO,
 • Necertifikovať činnosti iného certifikačného orgánu zameraného na certifikáciu systémov manažérstva;
 • Zverejňovať kroky a postupnosť certifikačného procesu, procesu auditu ako aj výsledky rozhodnutí o certifikácii;
 • Efektívne reagovať na sťažnosti a primerane ich riešiť;
 • Narábať s informáciami od klientov dôverne a súčasne adekvátne vyvážiť zásady otvorenosti a dôvernosti pri riešení a reagovaní na sťažnosti;
 • Nepropagovať činnosti certifikačného orgánu v nadväznosti na konzultačné činnosti v oblasti manažérskych systémov;
 • Nepodmieňovať úspešnosť alebo inú ekonomickú výhodnosť certifikácie konzultačnou službou konkrétnej spoločnosti;
 • Dodržovať etické zásady pri všetkých činnostiach spojených s našim podnikaním;
 • Udržovať partnerskú spoluprácu s každým zákazníkom pri dodržaní zásady, že certifikačný proces a jeho výsledky vrátane rozhodnutí nie sú závislé na finančnom záujme spoločnosti;
 • Vykonávať certifikačné služby nezávislými pracovníkmi a túto činnosť monitorovať;
 • Držať sa zásady: „dôveruj, ale preveruj“, čím sa musí naplniť zásada získania objektívnych dôkazov a až potom hodnotiť;
 • Zabrániť metódam zastrašovania akejkoľvek osoby zúčastňujúcej sa na certifikačnom procese.
Ak by akýkoľvek vzťah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikačný orgán ho zdokumentuje a preukáže, ako odstráni alebo minimalizuje tieto obavy. Činnosti spoločnosti PROCEDO sa riadia nediskriminačným spôsobom. Naše služby sú k dispozícii všetkým organizáciám a podnikateľom bez rozdielu zamerania. Všetci zamestnanci a spolupracovníci sú oboznámení s obsahom tohto vyhlásenia a sú s ním stotožnení. Spoločnosť PROCEDO vytvára vhodné podmienky a zabezpečuje potrebné zdroje, aby mohla konať plne v súlade s vyhlásením. Týmto vyhlásením sa zaväzujeme k nestrannosti pri činnostiach certifikácie. Nikto zo spoločnosti PROCEDO – predstavitelia vedenia alebo zamestnanci nie sú zapojení do žiadnych výrobných, komerčných alebo finančných aktivít, ktoré by mohli skompromitovať nezávislosť spoločnosti. A v žiadnom prípade nepodľahneme žiadnym ekonomickým, obchodným alebo politickým tlakom.

Dňa 15.06.2019
Ing. Ľubica Škrovanová Konateľ