Certifikácia systémov kvality

Naša spoločnosť Vám ponúka nezávislé a nestranné posúdenie Vášho systému kvality v súlade s požiadavkami noriem ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 21001, ISO 50001 a ISO 37001.

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobku znamená písomné vyhlásenie o jeho zhode s technickou špecifikáciou. V prípade, že sa rozhodnete pre dobrovoľnú certifikáciu, znamená to, že ste sa rozhodli o pre neustále zlepšovanie a zlepšenie pozície Vášho produktu na trhu.
Naša spoločnosť, Procedo International Certification s.r.o., poskytuje svoje služby celosvetovo. Náš tým audítorov je schopný vykonať a preveriť systém kvality vo Vašej spoločnosti kdekoľvek sa nachádza. Viac tu …

Procedo International Certification s.r.o.

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY

Certifikácia systému kvality

a získanie certifikátu je dôkazom toho, že Vaša spoločnosť spĺňa medzinárodné požiadavky v súlade s vybranou normou/štandardom. Naša spoločnosť ponúka certifikáciu podľa:


Kvalita

ISO 9001 poskytovanie výrobkov a služieb, zvyšovanie spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho uplatňovania systému

ISO 13485 preukázanie schopnosti poskytovať, vyrábať zdravotnícke pomôcky a súvisiacich služieb.

ISO 21001 táto norma špecifikuje požiadavky na systém riadenia vzdelávacích organizácií


Energetika a životné prostredie

ISO 14001 manažovanie environmentálnej zodpovednosti systematickým spôsobom

ISO 50001 požiadavky na zriadenie, implementáciu, údržbu a zlepšenie systému riadenia energie (EnMS)


Bezpečnosť na pracovisku

ISO 45001 vytvorenie, implementovanie a udržiavanie systému manažérstva BOZP Bezpečnosť potravín

ISO 22000 manažérstvo bezpečnosti potravín, ktoré umožňujú organizácii, ktorá sa priamo alebo nepriamo podieľa na potravinárskom reťazci IT a bezpečnosť informácii

ISO 27001 požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie


Certifikácia systému manažmentu proti korupcii

ISO 37001 požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii.

Certifikácia výrobkov

Naša spoločnosť poskytuje nezávislé a nestranné posúdenie zhody s požiadavkami medzinárodných noriem a smerníc, ktorej činnosť spočíva v preskúmaní technickej dokumentácie s cieľom overiť súlad rôznych aspektov.

Certifikácia výrobku znamená písomné vyhlásenie o jeho zhode s technickou špecifikáciou. Ponúkame posúdenia v súlade s požiadavkami Smerníc:

2014/35/EU – Elektrické zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (LVD)

2014/30/EU –Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

2006/42/EC – Strojové zariadeniach

2014/68/EU –Tlakové zariadení na trhu (PED)

2014/34/EU – Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX)

2011/65/EU – Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach

Školenia

V príprave. Čoskoro Vám ponúkneme školenia. Ak máte špeciálnu požiadavku, prosím kontaktujte nás.
PROCEDO is always committed to maintain highest standard of business ethics and professional integrity in all its activities across the organizations globally. The business standards are maintained by Self-Initiative, Self-Governance and as governed by our Internationally recognised Accreditation Body.

Adresa

Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava Slovensko